Przejdź do treści

Menu

Adres: Ks. Skorupki 9, Janów Lubelski

Telefon/Fax:+48 504 250 556

E-mail:biuro@mosirjanow.pl

Telefon:

+48 504 250 556

E-mail:

biuro@mosirjanow.pl

Adres:

Ks. Skorupki 9, Janów Lubelski

Rodo

Rodo

Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące od 25.05.2018

Ogólna klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy lub beneficjenta świadczenia wraz danymi członków rodziny w związku z udzielaniem świadczeń z tytułu pomocy społecznej – obowiązek informacyjny z art.13 RODO:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim, ul. Ks. Skorupki 9 23-300 Janów Lubelski tel. +48 504 250 556, e-mail: biuro@mosirjanow.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Pan
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego zadań statutowych tj. zadań związanych z udzielaniem świadczeń z tytułu pomocy społecznej.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:
  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2.lit. b RODO;
  2. o ile jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  3. niezbędność do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby – art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2.lit. c RODO.
 1. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa organom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej oraz w szczególnych przypadkach organom sanitarnym.
 2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:
 1. dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną;
 2. dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający z realizacji tego zadania;
 3. dla przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy – przez okres trwania umowy oraz okres dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń prawnych;
 4. dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem ochrony tych interesów.
 5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
  1. do dostępu do swoich danych;
  2. do sprostowania swoich danych;
  3. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  4. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

dla przetwarzania dot. wykonywania zadania publicznego dodatkowo:

 1. do wniesienia sprzeciwu.
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 4. Podanie danych osobowych przetwarzanych z obowiązku prawnego Administratora jest obligatoryjne.
  Brak podania wymaganych danych uniemożliwi realizację procesu dot. przyznawania świadczenia.

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Właściwe przepisy dot. pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny, alimentów, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dodatków mieszkaniowych i innych, do przestrzegania których zobowiązany jest Administrator
Drukuj
Powrót
Do Góry