Przejdź do treści

Menu

Adres: Ks. Skorupki 9, Janów Lubelski

Telefon/Fax:+48 504 250 556

E-mail:biuro@mosirjanow.pl

Telefon:

+48 504 250 556

E-mail:

biuro@mosirjanow.pl

Adres:

Ks. Skorupki 9, Janów Lubelski

Regulamin pływalni – grupy szkolne

Regulamin pływalni – grupy szkolne

Regulamin korzystania z Pływalni „Otylia”
przez szkolne grupy zorganizowane.


1. Z basenu korzystać mogą grupowo osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia.
2. Zajęcia na basenie odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia wg ustalonego rozkładu zajęć.
3. Dla każdej grupy do 30 uczniów korzystającej z basenu powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun – wychowawca.
4. Za bezpieczeństwo osób przebywających na płycie pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni – opiekun grupy – wychowawca.
5. Osoby prowadzące zajęcia i opiekunowie grup mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju sportowym i w obuwiu specjalnym (klapki, drewniaki).
6. Opiekun – wychowawca grupy wyznaczony przez szkołę jest zobowiązany do:
• zmiany obuwia oraz przypilnowania, by zrobili to uczniowie. Obuwie należy zmieniać w szatni okryć wierzchnich (hol dolny) – na płytę basenu można wejść wyłącznie boso lub w klapkach po uprzednim przejściu przez brodzik;
• sprawowania nadzoru nad właściwym zachowaniem uczniów w szatniach basenowych i na korytarzach;
• dopilnowania, aby wszyscy uczestnicy zajęć przed wejściem do wody dokładnie umyli całe ciało wodą z mydłem;
• dopilnowania aby wszyscy uczniowie posiadali czepki kąpielowe i odpowiedni strój kąpielowy,
• przeprowadzenia grupy z szatni na płytę pływalni, zorganizowania tam zbiórki, sprawdzenia obecności, przeliczenia grupy i poinformowania instruktora o jej przybyciu i stanie liczebnym; na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą jednocześnie;
• przebywania na płycie pływalni i sprawowania ustawicznego nadzoru nad uczniami podczas prowadzenia zajęć;
• nie pozostawiania bez opieki uczniów nie uczestniczących w zajęciach,
• dopilnowania aby wszyscy uczniowie po zajęciach dokładnie wysuszyli włosy i starannie się ubrali.
7. Zadania instruktora prowadzącego naukę pływania:
• zapoznanie uczestników zajęć z postanowieniami regulaminu pływalni oraz czuwanie nad jego ścisłym przestrzeganiem;
• przejęcie od opiekuna na płycie grupy dzieci (opiekun poda instruktorowi stan liczebny grupy);
• przekazanie grupy opiekunowi po zakończeniu zajęć, poinformowanie go o stanie liczebnym grupy;
• w uzasadnionych przypadkach dotyczących uczniów niepełnosprawnych prowadzący zajęcia może wyrazić zgodę na wejście do wody rodzica razem z uczniem;
• dopilnowanie, aby przybory do nauki pływania (deski, makarony, pływaki, krążki, żerdzie, itp.) zostały odłożone na miejsce.
8. Kierownictwo basenu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.
9. Regulamin niniejszy stanowi integralną część Regulaminu Pływalni „Otylia”

Drukuj
Powrót
Do Góry