Przejdź do treści

Menu

Adres: Ks. Skorupki 9, Janów Lubelski

Telefon/Fax:+48 504 250 556

E-mail:biuro@mosirjanow.pl

Telefon:

+48 504 250 556

E-mail:

biuro@mosirjanow.pl

Adres:

Ks. Skorupki 9, Janów Lubelski

Regulamin krytej pływalni “Otylia”

Regulamin krytej pływalni “Otylia”

 REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI „OTYLIA” w Janowie Lubelskim

1. Kryta Pływalnia „Otylia” położona przy ulicy Ks. Skorupki 9 w Janowie Lubelskim jest własnością Gminy Janów Lubelski.
2.
3. Każda osoba korzystająca z pływalni „Otylia” jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Pływalnia jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 1100 do godziny 2030  (ostatnie wejście nie później niż o godzinie 1915) oraz
w sobotę i niedzielę od godziny 900 do godziny 2100 (ostatnie wejście nie później niż o godzinie 1945).
5. Pływalnia nieczynna jest w następujące dni: 1 stycznia, Święta Wielkanocne, Boże Ciało, 1 listopada, 25 i 26 grudnia.
6. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów nauki pływania i ratowników WOPR.
7. Czas otwarcia pływalni może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (zawody sportowe, przerwa techniczna, awaria, itp.).
8. Do korzystania z pływalni mają prawo osoby posiadające ważny bilet wstępu lub karnet abonamentowy.
9. Z pływalni mogą korzystać:
a/ grupy zorganizowane (szkolne, zakłady pracy, kluby, stowarzyszenia, itp.),
b/ użytkownicy indywidualni – poza terminem objętym rezerwacją.
10. Dzieci do lat siedmiu mogą wchodzić i przebywać na terenie pływalni tylko w obecności pełnoletniego opiekuna, którego również obowiązuje wykupienie biletu wstępu.
11. Osoby niepełnosprawne powinny przebywać na pływalni wraz z opiekunem, którego również obowiązuje wykupienie biletu wstępu.
12. Z pływalni nie mogą korzystać:
a. osoby, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
b. osoby z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
c. osoby chore na katar i inne choroby zakaźne,
d. osoby nietrzeźwe,
e. osoby, których stan wskazuje na użycie narkotyków lub innych środków odurzających.
13. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni okryć wierzchnich oraz zmiany obuwia na klapki basenowe lub obuwie sportowe o miękkiej i czystej podeszwie.
14. Wstęp do szatni (przebieralni) oraz na halę basenową odbywa się poprzez przejście przez bramkę przy użyciu paska pobranego w kasie lub karnetu.
15. Opłata za pierwsze 60 minut pobytu na basenach (bilet jednorazowy) pobierana jest w momencie wejścia na basen przy kasie i jest obligatoryjna. Przekroczenie czasu powyżej 60 minut jest liczone za każde dodatkowe rozpoczęte 5 minut i podlega dopłacie przy wyjściu z basenu. (Zobacz Cennik i Regulamin kart abonamentowych).
16. Przed wejściem na halę basenową (wyjście z szatni), każda osoba jest zobowiązana do umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego oraz przejścia stopami przez korytarz dezynfekcyjny – tzw. korytarz mokrej stopy.
17. Obowiązującym strojem na Pływalni „Otylia” jest czepek i kostium kąpielowy – ściśle przylegający do ciała. Dzieci do lat trzech mogą przebywać w wodzie wyłącznie w specjalnych pielucho-majtkach.
18. Na terenie pływalni „Otylia” kategorycznie zabrania się:
a. powodowania sytuacji, które mogą zagrozić bezpieczeństwu innych osób,
b. biegania po hali basenowej (plaża basenowa),
c. używania sprzętu z elementami szklanymi oraz szamponów w szklanych opakowaniach,
d. przebywania w wodzie posiadając ostre przedmioty (zegarki, bransoletki, wisiorki i inna biżuteria).
e. spożywania pokarmów i żucia gumy w hali basenowej oraz w pomieszczeniach szatni i przebieralni,
f. palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających,
g. wykonywania skoków do wody z brzegu basenu i słupków startowych (skoki są dozwolone tylko podczas zajęć zorganizowanych pod nadzorem instruktora),
h. niszczenia sprzętu i urządzeń pływalni,
i.  zaśmiecania terenu pływalni,
j.  załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie,
k. hałasowania,
l.  wprowadzania zwierząt,
m. wszczynania fałszywych alarmów.
19. Zobowiązuje się prawnych opiekunów osób niepełnoletnich nieumiejących pływać do nadzoru i opieki nad nimi  w trakcie ich pobytu na terenie pływalni.
20. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku łamania zakazów całkowitą odpowiedzialność ponosi osoba łamiąca regulamin.
21. Zajęcia grupowe na pływalni odbywają się wyłącznie w obecności instruktorów pływania i ratowników WOPR zatrudnionych na pływalni, zgodnie z rozkładem zajęć ustalonym przez Kierownika Pływalni
22. Grupy zorganizowane mogą korzystać z pływalni według następujących zasad:
a. grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia, posiadająca odpowiednie uprawnienia,
b. uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą na zajęcia jednocześnie i przy wyjściu z szatni czekają na swojego instruktora – osobę prowadzącą zajęcia – spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia,
c. instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach,
d. za bezpieczeństwo ćwiczących ponosi odpowiedzialność instruktor prowadzący, a w pomieszczeniach szatni oraz na korytarzach za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest opiekun grupy,
e. grupy uczniów korzystających z pływalni upoważnione są do wejścia do szatni na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć,
f. za paski i klucze do szafek powierzone uczestnikom grupy odpowiada jej opiekun,
g. po zakończeniu zajęć należy niezwłocznie opuścić niecki basenowe, na których odbywały się zajęcia,
h. prowadzący zajęcia, po ich zakończeniu jest zobowiązany do złożenia wykorzystywanego sprzętu w wyznaczonym miejscu.
23. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenów Pływalni „Otylia” są zobowiązane podporządkować się nakazom ratowników WOPR pełniących dyżur i sprawujących nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
24. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz różnego rodzaju nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi WOPR.
25. Kierownictwo Pływalni „Otylia” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni  i szafkach basenowych.
26. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z Pływalni „Otylia”, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.
27. Za zgubienie lub uszkodzenie paska z chipem lub kluczyka do szafki basenowej, obowiązuje opłata odpowiednio w wysokości 33,00 zł i 15,00 zł, którą uiszcza się w kasie Krytej Pływalni „Otylia”.
28. Zasady korzystania z niecek basenowych: sportowej, rekreacyjnej, brodzika dla dzieci, zjeżdżalni krytej, jacuzzi, sauny oraz kręgielni określają odrębne regulaminy.
29. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu (regulaminów)
i niestosujące się do zaleceń personelu, będą usuwane z obiektów Pływalni „Otylia”.
30. Maksymalne dopuszczalne obciążenie – „przepustowość” Pływalni „Otylia” wynosi 126 osób, przy zachowaniu następujących wskaźników powierzchniowych przypadających na jedną osobę:
a. rekreacja, zajęcia indywidualne 3 – 3,5 m2 wody / 1 osobę,
b. treningi szkolne (nauka pływania) 5 – 6 m2 wody / 1 osobę,
c. treningi sportowe 8 – 10 m2 wody / 1osobę,
d. trening sportu wyczynowego 25 m2 / 1 osobę.
31. Personel może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię, ze względu na ilość osób na niej przebywających.
32. Wszystkie przedmioty znalezione na terenie Pływalni „Otylia” należy zgłaszać w kasie pływalni.
33. Wszelkie życzenia i skargi użytkownicy Pływalni „Otylia” mogą zgłaszać Kierownikowi pływalni lub wpisać do Księgi Skarg i Wniosków znajdującej się w kasie.
34. Kierownik Pływalni „Otylia” przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków, w każdy wtorek tygodnia w godz. 10.00 – 16.00.
35. Kierownictwo Pływalni „Otylia” może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień, zakazać dalszego korzystania z obiektów Pływalni „Otylia”.
36. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu Pływalni „Otylia”, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia
37. Teren Krytej Pływalni „Otylia” jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo Krytej Pływalni „Otylia” gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

Regulamin opracowano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6. 05. 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. (Dz. U. Nr 57 z 7. 06. 1997r.).

BURMISTRZ
JANOWA LUBELSKIEGO
Krzysztof KOŁTYŚ

Drukuj
Powrót
Do Góry