Przejdź do treści

Menu

Adres: Ks. Skorupki 9, Janów Lubelski

Telefon/Fax:+48 504 250 556

E-mail:biuro@mosirjanow.pl

Telefon:

+48 504 250 556

E-mail:

biuro@mosirjanow.pl

Adres:

Ks. Skorupki 9, Janów Lubelski

Regulamin kręgielni

Regulamin kręgielni

REGULAMIN KRĘGIELNI
na Krytej pływalni „Otylia” w Janowie Lubelskim.

Kręgielnia jest integralną częścią Pływalni „Otylia” i obowiązują na niej przepisy Regulaminu Pływalni.

Godziny otwarcia kręgielni:
od wtorku do piątku 1100 – 2030
 sobota i niedziela: 900 – 2100

I. Część ogólna

1. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.
2. Kręgielnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia Pływalni „Otylia”.
3. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
4. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji.
5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu mogą być usuwane z terenu obiektu.
6. Teren kręgielni jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo pływalni gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

II. Zasady korzystania z kręgielni

1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni/pływalni.
2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
4. Gracze obowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, które – w przypadku braku własnego – są zobowiązani wypożyczyć od obsługi kręgielni. Za wypożyczenie obuwia pobierana jest opłata; wypożyczający okazuje swój dokument potwierdzający tożsamość.
5. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
– wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
– wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
– dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
– wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,
– wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przystosowanych,
– spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
– niszczenia wyposażenia i urządzeń,
– wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów i żywności.
6. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
7. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.
8. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
9. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
10. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni.
11. W przypadku wystąpienia awarii maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
12. Gracz powinien dobrać odpowiednią kulę do rozmiarów dłoni.

III. Odpowiedzialność i kary

1. Za zniszczenia lub zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
2. Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu.
3. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel pływalni można odebrać w boksach kasowych.
4. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu Kierownictwo pływalni nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.
5. Kierownictwo Pływalni „Otylia” nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

IV. Rezerwacja torów  do bowlingu

1. Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.
2. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach.
3. Rezerwacje przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin).
4. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość sprzedaży toru.
5. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.
6. Kierownictwo pływalni nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu.

Drukuj
Powrót
Do Góry