Przejdź do treści

Menu

Adres: Ks. Skorupki 9, Janów Lubelski

Telefon/Fax:+48 504 250 556

E-mail:biuro@mosirjanow.pl

Telefon:

+48 504 250 556

E-mail:

biuro@mosirjanow.pl

Adres:

Ks. Skorupki 9, Janów Lubelski

Regulamin Covid-19

Regulamin Covid-19

Zaktualizowany Regulamin Krytej Pływalni „Otylia” w Janowie Lubelskim w okresie epidemii covid-19.

1. W ramach działań zapobiegawczych i profilaktycznych – w trosce o zdrowie klientów, w związku z zagrożeniem wywołanym pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) wprowadza się do odwołania „Regulamin Krytej Pływalni „Otylia” w Janowie Lubelskim w okresie epidemii covid-19”, zwany dalej w skrócie „Regulaminem pływalni Covid-19”, który obowiązuje wszystkich użytkowników.
2. Przed wejściem na obiekt pływalni należy zapoznać się z obowiązującymi regulaminami oraz niniejszym Regulaminem pływalni Covid-19, Regulaminy dostępne są: na stronie www.mosirjanow.pl oraz wyznaczonych miejscach obiektu pływalni.
3. Wejście na obiekt pływalni oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych we wszystkich regulaminach.
4. Zabrania się korzystania z basenu osobom z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, w szczególności infekcji dróg oddechowych oraz z gorączką.
5. Na powierzchni całego obiektu pływalni obowiązuje zasada dystansu społecznego i utrzymywania minimalnej odległości od innych osób wynoszącej minimum 1,5 m (dotyczy: niecki basenu sportowego wraz z torami, niecki basenu rekreacyjnego, niecki brodziku dla dzieci, wanny jaccuzi, zjeżdżalniami, sauny suchej, strefy natrysków, szatni, stanowisk przy kasie, toalet, holu głównego, windy i wszelkich ciągów komunikacyjnych, szatni okryć wierzchnich, kręgielni i jaskini solnej.
6. Na powierzchni obiektu pływalni wszystkich użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie przyjętych i rekomendowanych zasad zachowania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) typu: częste mycie rąk (dezynfekcja), zachowanie odległości od innych, kichanie i kaszel w zgięcie łokcia.
7. Z obowiązku stosowania zasady zachowania dystansu społecznego w stosunku do siebie mogą być zwolnione osoby wspólnie zamieszkujące, np. rodzic z dzieckiem, małżeństwo. Jednakże osoby te razem są zobowiązane zachować odległość minimum 1,5 m od pozostałych użytkowników na terenie całego obiektu.
8. Na powierzchni całego obiektu obowiązuje zakaz gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy obiektu są zobowiązani do bezzwłocznego opuszczania pływalni, pomieszczeń i obiektu jak najszybciej po zakończeniu korzystania z usług.
9. Po wejściu do obiektu, niezwłocznie należy zdezynfekować dłonie wykorzystując w tym celu rozmieszczone i oznakowane w obiekcie dozowniki. Zaleca się również korzystanie z punktów do dezynfekcji rąk w innych miejscach i przejściach (np. w szatniach, toaletach, kręgielni czy jaskini solnej).
10. Każdy użytkownik pływalni ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej na całej powierzchni obiektu do momentu przebrania się. Po przebraniu każdy ma obowiązek pozostawienia swojej maseczki, zabezpieczonej w osobistym plecaku, torbie lub woreczku foliowym w szafce. Zabrania się pozostawiania maseczek poza szafkami. W kierunku odwrotnym, to jest po opuszczeniu niecki basenu, przejściu przez natryski do szatni każdy ma obowiązek w pierwszej kolejności nałożyć maseczkę, a następnie przebrać się i opuścić obiekt.
11. Każdy użytkownik kręgielni lub jaskini solnej ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej na całej powierzchni obiektu lub utrzymania wymagalnego dystansu społecznego.
12. Każdy użytkownik kręgielni będzie miał możliwość samodzielnej dezynfekcji kul używanych w kręgielni w trakcie trwania gry.
13. Przy kasie w kierunku wejścia na i wyjścia z hali basenowej może znajdować się po jednej osobie z każdej strony (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących, np. rodziców z dziećmi, małżeństw). Klienci są zobowiązani zachować odpowiedni dystans w kolejce do kasy zarówno na wejściu jak i wyjściu oraz respektować komunikaty i oznaczenia w tym zakresie.
14. Zaleca się stosowanie form płatności bezgotówkowych (np. kart płatniczych).
15. W przebieralniach wprowadza się zasadę pozostawiania otwartych drzwiczek szafki w momencie wychodzenia (po przebraniu i zakończeniu pobytu w strefie basenowej), co umożliwi służbom sprzątającym szybką identyfikację miejsc podlegających dezynfekcji.
16. Każdy użytkownik ma obowiązek starannego umycia całego ciała przed wejściem na halę basenową.
17. Na basenie rekreacyjnym i brodziku dla dzieci podczas korzystania z atrakcji wodnych korzystający ma obowiązek zachowania dystansu społecznego. Atrakcje wodne mogą być używane tylko wtedy, gdy są przestrzegane zasady dotyczące odległości.
W przeciwnym wypadku należy zachować dystans społeczny w kolejce lub jeśli nie jest to możliwe oddalić się i skorzystać z innego wolnego urządzenia. Zabrania się gromadzenia na nieckach basenowych zarówno w wodzie jak i poza nią.
18. Z każdej wanny jacuzzi może korzystać maksymalnie 1 osoba (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących, np. rodziców z dziećmi, małżeństw).
19. W saunie jednocześnie przebywać mogą 2 osoby. Obowiązkowe jest korzystanie z saun bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury), brak jest konieczności zakładania maseczki w saunie.
20. Każdy użytkownik jest zobowiązany przestrzegać poleceń wydawanych przez ratowników oraz personel obiektu pływalni, a także zastosować się do zaleceń wynikających z oznakowania obiektu czy komunikatów głosowych.
21. Zasady opieki nad osobami nieletnimi na obiekcie pływalni reguluje Regulamin Krytej Pływalni „Otylia” w Janowie Lubelskim oraz Kodeks cywilny.
22. Zarządca pływalni zastrzega sobie prawo do rezerwacji niecek basenowych, kręgielni i jaskini solnej na potrzeby realizacji celowych zajęć z zachowaniem warunków bezpieczeństwa służących nierozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19).
23. Gdy maksymalny limit ilości osób przebywających w tej samej chwili na hali basenowej zostanie osiągnięty wówczas sprzedaż biletów zostanie wstrzymana, a Klienci przed kasą będą oczekiwać do momentu, gdy kasa wznowi sprzedaż.
24. Wszelkie przypadki pogorszenia stanu zdrowia lub samopoczucia każdy użytkownik powinien zgłaszać obsłudze.
25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach obowiązuje Regulamin Krytej Pływalni „Otylia” w Janowie Lubelskim.

Powyższy Regulamin został opracowany w oparciu o „Wytyczne dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce” ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny w dniu 1 czerwca 2020 r.

Drukuj
Powrót
Do Góry