Strona główna

 

REGULAMIN IMPREZY
MISTRZOSTWA JANOWA W BOWLINGU "STRIKE"
POD PATRONATEM PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM

I. Regulamin Imprezy.
Niniejszy Regulamin określa zasady organizacyjne, uczestnictwo i udział w Mistrzostwach Janowa w Bowlingu "STRIKE".


II. Cele Imprezy.
Celem Imprezy jest:
- Popularyzacja gry w kręgle jako nowej formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu.
- Zabezpieczenie spędzenia czasu wolnego oraz aktywnych form wypoczynku.
- Wprowadzenie imprezy, jako cyklicznej, do kalendarza imprez.
- Popularyzacja bowlingu jako alternatywy ciekawego spędzenia czasu wolnego oraz aktywnych form wypoczynku.


III. Organizator.
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim


IV. Uczestnictwo
1. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia kobiety i mężczyźni. (urodzeni w roku 2002 i starsi), mieszkający
    na terenie Gminy Janów Lubelski.
2. Nie ma podziału na kategorie ze względu na płeć.
3. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w zawodach oraz wpłacenie 30,00 zł –
    opłata startowa.
4. Zawodnicy z grupy wiekowej 60+ uiszczają opłatę w wysokości 50% opłaty startowej (15,00 zł).


V. Miejsce, terminy i czas rozgrywania zawodów.
Miejsce:
Kryta Pływania „Otylia” w Janowie Lubelskim, ul. Ks. Skorupki 9.>>> BARDZO WAŻNE <<<Terminy i czas:
 

1.

28 marca 2020 (sobota) do godziny 830

Należy złożyć deklarację uczestnictwa w Mistrzostwach Janowa w Bowlingu "STRIKE” i dokonać opłaty startowej
(pkt 3 lub 4 działu IV regulaminu imprezy) w kasie Krytej Pływalni „Otylia” w Janowie Lubelskim, ul. Ks. Skorupki 9.

2.

28 marca 2020 (sobota) godzina 830

Losowanie i ustalenie gier oraz terminów dla poszczególnych grup – brak zainteresowanej osoby na losowaniu powoduje automatyczne wykluczenie z turnieju i przepadek opłaty startowej.

3.

28 marca 2020 (sobota) godzina 900

Otwarcie zawodów.

4.

28 marca 2020 (sobota) od godziny 915

Eliminacje (rywalizacja w poszczególnych grupach).
Finały.

VI. Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy dokonać w następujący sposób:
- osobiście w kasie biletowej (pracującej codziennie w godz. 6.30 – 21.30) Krytej Pływalni „Otylia” w Janowie Lubelskim,
   ul. Ks. Skorupki 9, do 28 marca 2020r. do godz. 8.30 (proszę pamiętać o odbiorze pokwitowania za opłatę startową),

UWAGA !!!! KAŻDY UCZESTNIK ZAWODÓW musi wypełnić przygotowany przez ORGANIZATORA zawodów niżej wymieniony formularz:
Oświadczenie uczestnika o zdolności do udziału w turnieju. Formularze będą przygotowane przez Organizatora do pobrania kasie biletowej Krytej Pływalni „Otylia”, dostępne również do pobrania na stronie internetowej: www.mosirjanow.pl 

VII. Przepisy i zasady gry w bowling.
P r z e p i s y:
Mistrzostwa Janowa w Bowlingu "STRIKE" będą rozgrywane zgodnie z niniejszym regulaminem i ogólnymi zasadami i przepisami gry
w bowling.
Ustalenia organizacyjno porządkowe:
1. Wszyscy uczestnicy Turnieju, będą podzieleni na grupy – ilość grup jest uzależniona od ilości zgłoszeń.
2. W poszczególnych grupach zawodnicy rozegrają gry każdy z każdym.  
3. O kolejności miejsc w grupie decyduje:
a) liczba wygranych gier – za wygraną grę zawodnik otrzymuje 2 duże pkt.,
b) liczba małych punktów – suma strąconych kul w poszczególnych rundach + premie.
4. Do półfinału, awansują zawodnicy którzy zajęli 2 pierwsze miejsca w grupach.
5. Szczegółowe zasady gier i ich kolejność zostaną ustalone w dniu 28-03-2020 roku o godz. 8.30 podczas losowania.
6. Organizatorzy dopuszczają przynoszenie i rozgrywanie spotkań własnymi kulami – bilami.


NA KRĘGELNI OBOWIĄZUJE MIĘKKIE OBUWIE SPORTOWE.

VIII. Program zawodów.
1. 28 marca 2020 do godziny 8.30 mija termin zgłoszeń uczestników Turnieju.
2. 28 marca 2020 godzina 8.30 losowania i ustalenie kolejności gier.
3. 28 marca 2020 godzina 9.00 rozpoczęcie zawodów.
4. 28 marca 2020 godzina 9.15 początek rozgrywek ustalonych wg losowania. 


IX. Ubiór zawodników, sędziowanie, protokół zawodów, wyniki.
1. Wszystkich uczestników obowiązuje MIĘKKIE OBUWIE SPORTOWE oraz luźny strój zapewniający swobodę ruchów.
2. Po każdej grze, będzie sporządzony protokół, na podstawie którego będą ustalane wyniki w poszczególnych grupach.
3. Protokoły ze spotkań będą udostępniane do wglądu.


X. Nagrody.
1. Przewiduje się następujący podział nagród:
a) dla 3 najlepszych zawodników mistrzostw - trofea i dyplomy
, ufundowane przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Janowa Lubelskiego
b) nagrody rzeczowe lub finansowe przekazane od potencjalnych sponsorów będą dzielone wg odrębnych zasad, z którymi uczestnicy
    mistrzostw zostaną zapoznani w dniu 28 marca 2020 podczas losowania,
2. Dla wszystkich pamiątkowe dyplomy za udział.XI. Postanowienia końcowe
1.Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Mistrzostw w kwestiach sportowych oraz
   do pozaregulaminowej ingerencji w rażących przypadkach działania na szkodę idei i ducha organizacji Zawodów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
3. Organizator nie odpowiada finansowo, ani materialnie za żadne rzeczy, ani przedmioty uczestników imprezy, które zostały wniesione
    na miejsce odbywającej się imprezy.
4. Wszelkie informacje udzielane są pod numerami tel. 015 / 87 25 105 wew. 24 – kasy biletowe lub 504 250 556 i 509 895 229

pobierz deklarację uczestnika zawodów 


Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
w Janowie Lubelskim